Gdzie serwisować?

W przypadku powstania jakichkolwiek usterek - uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami.

Chętnie odpowiemy również na Państwa pytania dotyczące konserwacji i użytkowania urządzeń marki Ariete.

Produkty Ariete serwisowane są centralnie przez Centrum Obsługi Serwisowej, znajdujące się w Warszawie.

Produkt, w którym usterka wystąpiła w okresie gwarancyjnym, zostanie od Państwa odebrany na nasz koszt, a następnie sprawdzony i naprawiony.

Produkty marki ARIETE - wyposażone są w kartę gwarancyjną - której treść przytaczamy obok.

Centrum Obsługi Serwisowej

Adres Siedziby (Korespondencyjny):
Gero Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 126
01-304 Warszawa

tel. +48 22 583 10 33
e-mail: serwis@gero.pl

Mapa Warszawy

Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z oryginalnym dowodem zakupu. Na urządzenie udziela się 24 miesiące gwarancji, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia do naprawy. Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w serwisie. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę urządzenia na wolne od wad, jeśli w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw, a urządzenie będzie nadal wykazywało wady uniemożliwiające wykorzystywanie go zgodnie z przeznaczeniem. Zakresem gwarancji nie są objęte czynności wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej na przykład czyszczenie sprzętu, wymiana filtrów, termodysków, odkamienianie.

Gwarancja nie obejmuje wszelkich uszkodzeń mechanicznych. Gwarancja nie ma zastosowania jeśli: - urządzenie i dowód zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych; - numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub uszkodzony; - stwierdzona będzie ingerencja nieupoważnionych osób lub serwisów; - uszkodzenie powstanie z przyczyny natury zewnętrznej (zjawiska atmosferyczne, obsługa niezgodna z instrukcją, zanieczyszczenia, promieniowania, uszkodzenia mechaniczne, używanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwe zasilanie, przepięcia w sieci energetycznej, zalanie wodą, itp.)

Producent/Dystrybutor może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeśli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami na przykład: niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi). Podstawą do rozstrzygnięcia ewentualnych rozbieżności jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centrum Obsługi Serwisowej

tel. +48 22 583 10 33
e-mail: serwis@gero.pl